Repere metodologice pentru anul de studii 2017-2018

17.07.2017

PROGRAMUL EDUCAȚIONAL DE ALTERNATIVĂ   PAS CU PAS

 
  Programul Educațional  Pas cu Pas  este de alternativă și exprimă un pluralism ce pune în practică concepția democratică asupra educației. Privit la început cu reticență, acesta  a ajuns astăzi a fi apreciat de cei mai mulți dintre cei implicați în actul educațional.
Cadrele didactice care aplică metodologia acestui program  îndeplinesc standardele internaționale Pas cu Pas care  nu sunt în discordanță cu standardele  naționale. În realizarea curriculumului  cadrele didactice se orientează după cele șapte domenii de interes:
·         Interacțiunile
·         Familia și comunitatea
·         Incluziunea, diversitatea și valorile democratice
·         Evaluarea și planificarea
·         Strategiile didactice
·         Mediul de învățare
·         Dezvoltarea profesională
 
Principiile programului Pas cu Pas se bazează pe teoriile unor pedagogi celebri, precum Jean Piaget, Eric Erikson şi L.S. Vâgotsky şi pleacă de la ideea că elevul mic  învaţă activ  despre  lumea înconjurătoare pe care o percepe ca pe un tot întreg şi nu ca pe fragmente dispersate.
         Procesul educațional planificat și realizat din perspectiva multiplelor inteligențe, stilul și ritmul de învățare, condiționează  centrarea pe copil și individualizarea, facilitează interacțiunea cu lumea, asigură și susține succesul în auto-exprimare, consolidează imaginea de sine și sentimentul de competență.
Este important ca învățătorul să creeze un mediu bine structurat în sala de clasă. Centrele de activitate să fie delimitate și etichetate. Acestea nu sunt doar o acumulare de materiale didactice. De o importanță majoră sunt activitățile  și sarcinile în cadrul centrelor. Mediul educațional depășește noțiunea de spațiu fizic.  Învățătorul îi ghidează pe elevi să utilizeze rațional și eficient toate resursele de care dispun.
  Pentru o mai bună înțelegere recomandăm studierea Ghidului pentru promovarea principiilor unei pedagogii de calitate Cum aplicăm teoria în practică.
În scopul evaluării și autoevaluării cadrului didactic poate fi aplicat cu succes Instrumentul de dezvoltare profesională pentru îmbunătățirea calității practicilor educaționale în grup și clase de copii dar și participarea la cursurile de formare continuă organizate de Programul Pas cu Pas, accesarea site-ului www.pascupas.md.
 
            4.2. Unicitatea Programului Pas cu Pas constă în:
Ø  mediul educațional organizat pe centre de activitate care stimulează interacțiunile și învățarea reciprocă; 
Ø  deplasare accentelor de pe produs pe proces (e apreciat nu doar rezultatul obținut de elev, dar și efortul depus în realizarea unei sarcini);
Ø  evaluarea autentică multidimensională în egală măsură a achizițiilor academice, cognitive cât și a celor socio-afective;
Ø  integrarea disciplinelor școlare  prin  Activitatea de învățare în grup  și Activități tematice;
Ø  aplicarea unei varietăți de instrumente (portofoliul, mapa elevului, observarea, interviul, testele, prezentarea, proiectul, evaluarea în bază de criterii, chestionarele etc.) care sunt utilizate echilibrat  pentru o evaluare complexă; 
Ø  depășirea limitei unui singur manual;
Ø  implicarea elevilor și părinților în procesul de evaluare și planificare;
Ø  promovarea învățării integrate, semnificative și experiențiale la toate disciplinele școlare;
Ø  experiență în promovarea mentoratului individual și de grup.
 
 Activitățile de învățare în grup creează o predispoziție de învățare pentru toată ziua, subiectele fiind  selectate din observările zilnice ale cadrului  didactic, conform necesităților de formare ale copiilor, din problemele cu care se confruntă  și care  vor reflecta aspecte ce contribuie la formarea competențelor de autocunoaștere, autorealizare, soluționare de conflicte, interacțiuni pro-sociale, toate acestea fiind abordate într-un mod interactiv. Spre exemplu: Migrează doar păsările?  Care este valoarea ascunsă a hainelor ieftene? Mijloacele de transport utilizate în diferite părți ale lumii și efectele lor? Care este valoare  banului muncit? Cum s-a schimbat în timp peisajul local? Care este calitatea apei din localitate? Cum putem ajuta o persoană aflată în dificultate? Cum deficitul de apă poate fi evitat în viitor? Cum ne comportăm la cantină? Cum depășesc o situație de conflict? Ce fac pentru a menține curățenia la locul de muncă, in clasă, școală? Cum să ne gestionăm emoțiile?  etc..
În registru va fi notată tema principală a discuțiilor, fără indicarea temei pentru acasă.
În cadrul acestei  ore se va rezerva timp pentru rubrica noutăți, care nu se vor limita doar la informații enciclopedice. Scopul urmărit în cadrul acestor activități  este de a forma la elevi competențe de a relaționa adecvat, de a adresa întrebări relevante, de a  asculta activ, de a găsi soluții potrivite în anumite situații.     
 
Activitățile tematice  se axează pe o temă selectată după interesul copiilor şi au  un  caracter aplicativ. Ulterior acestea pot fi extinse în proiecte fie individuale, fie de grup. Durata unei activități tematice nu va depăși două luni de zile, iar la finele acesteia se va face o prezentare în fața părinților sau colegilor, modalitatea fiind selectată de ei înşiși. Aceasta poate fi o prezentare de carte, de proiecte, excursie ghidată, expoziție, dramatizare, concurs sau rezultatele unor experimente etc.
Activitatea tematică sau proiectele nu vor  înlocui disciplinele de bază, ci vor încuraja creativitatea elevilor, capacitatea de a colabora în grup, dezvoltând atitudinea în învățare prin menținere interesului și  dezvoltarea abilităților sociale. 
      
 Etapele Planificării Activității tematice sunt:
Ø  Evaluarea inițială în baza graficului Ce știu? Ce vreau să știu? Cum putem afla?
Ø  Planificarea în rețea,  unde se pot implica și alți parteneri educaționali;
Ø  Selectarea competențelor curriculare de la disciplinele care se pretează la tema dată;
Ø  Evaluarea finală –  modalitatea de finalizare fiind propusă de elevi.
 
 
         În clasele Pas cu Pas, părinții sunt bineveniți în sălile de studiu pentru a-și vedea copilul în activitate, pentru a-l observa cum relaționează cu semenii săi, cum răspunde,  cum formulează întrebări în scopul acordării ajutorului necesar cât și a determinării nivelului de dezvoltare a copilului.
 
  În procesul colaborării cu părinții, aceștia își asumă diverse roluri: de asistent didactic, de evaluator, de expert, consultant și sunt încurajați să se implice  și în procesul de organizare și cel de evaluare.
 
 Evaluarea în cadrul Programului Pas cu Pas
Scopul principal al evaluării este de a identifica  nivelul de dezvoltare al fiecărui elev în parte și  a facilita învățare lui, monitorizând progresul.
 Elevii trebuie obișnuiți să se autoevalueze, acest lucru le permite să devină  autocritici, obiectivi  și independenți. Ei vor reflecta asupra muncii lor, vor găsi căi de îmbunătățire, anume acest lucru  constituie partea integrantă a evaluării calitative.
 Evaluarea continuă și calitativă îl motivează pe copil să învețe. Pedagogul trebuie să  identifice strategii pentru a-l învăța pe elev să învețe. De aceea îşi va analiza propriile practici şi modul de a gândi, de a acționa, de a selecta conținuturile și strategiile de lucru adecvate și eficiente.
Necesită îmbunătățiri lucrul asupra portofoliului elevului, deoarece acest instrument de evaluare trebuie aplicat permanent. Elevii vor argumenta alegerea unei sau altei lucrări și vor nota acest lucru.
Periodic cadrele didactice vor  rezerva timp și împreună vor selecta criteriile de prezentare a portofoliilor copiilor în fața colegilor în funcție de vârsta acestora. Tot împreună cu elevii vor fi elaborate și criteriile sau descriptorii de evaluare  a unor  lucrări  scrise sau orale, a posterelor, compozițiilor, cărților elaborate et., respectând principiile accesibilității și continuității.
Procesul de evaluare continuă a elevilor solicită mult efort  şi corectitudine din partea cadrului didactic, prevede acumularea de informaţii, luarea de notițe, apoi întocmirea unui raport de activitate pentru fiecare elev, care, ulterior, este prezentat părinţilor, în scopul relevării punctelor forte și aspectelor care necesită îmbunătățire.
Monitorizarea progresului elevului se va face sub diferite aspecte: comunicarea orală, prezentările, proiectele, interacțiunile, calitatea pregătirii temelor, inițiativa și nivelul de implicare, dar şi în baza observărilor și notițelor înregistrate, care sunt indispensabile  pentru evitarea interpretărilor și aprecierilor  subiective.
Fiind documentate, acestea sporesc credibilitatea și obiectivitatea procesului de evaluare reflectate în  Raportul de activitate anual și la sfârșit de semestru.
În registru, la sfârșit de semestru  și an școlar, pentru fiecare disciplină și la pagina Evidența reușitei școlare cât și în Dosarul elevului pentru fiecare disciplină se va înregistra admis.
În rubrica Disciplina, din Dosarul elevului, în spațiile libere vor fi înregistrate disciplinele: Activități de  învățare în grup și Activități tematice.
  
Părinții iau cunoștință de Raportul de activitate la sfârșit de semestru și de an școlar. În document sunt prezentate succesele elevilor raportate la competențele curriculare. Acest raport nu trebuie să fie voluminos,  însă suficient de relevant în ceea ce priveşte progresele elevului. În el nu sunt indicate rezultatele evaluării naționale. 
Pe site-ul Programului puteți găsi și plasa materiale proprii care ar reflecta bunele practici în scopul diseminării experiențelor reușite.
 
Spre exemplu:


Ministerul Educației al RM
Instituția__________________
 
Raport pentru perioada _________
Numele, prenumele  elevului/ elevei____________________
 
Clasa   II
Prezențe ________________absențe___________
 
Sinteza descriptivă a abilităților sociale   
Elevul  X  comunică cu toți elevii din clasă, cooperează în cadrul grupului, își asumă diverse roluri, respectă regulile clasei,  acordă ajutor colegilor.
           Activități tematice și de învățare în grup
Manifestă curiozitate pentru temele studiate, documentându-se din diferite surse. Se implică activ în proiecte de grup. A elaborat o carte despre insecte. Întâmpină unele dificultăți la prezentare. Se abate de la temă în timpul discuțiilor în grup.
 
Sinteza descriptivă ale ariilor curriculare:
Cadrul didactic va selecta din curriculumul școlar competențele de bază care au fost formate în perioada dată, raportate la nivelul atins.
Limba română 
Citește fluent, are dificultăți în ce privește înțelegerea enunțurilor scrise. Are spirit critic. A asimilat noțiunile fundamentale ale gramaticii. Și-a ameliorat imaginația în ceea ce privește interpretarea textului. Comite unele greșeli ortografice. Manifestă interes limitat pentru lectură.
 Limba engleză
Recunoaște literele. Înțelege mesajul oral cu ajutorul suportului vizual. Întâmpină dificultăți la pronunția unor consoane.   
Matematica
Și-a ameliorat raționamentul și rapiditatea calculului. Citește și scrie numere de două cifre. Efectuează  adunări și scăderi în limita 0-100 cu trecere peste ordin, uneori utilizând manipulativele. Cunoaște tabla înmulțirii. Rezolvă probleme simple. Întâmpină dificultăți la justificarea operațiilor. 
 Științe
Recunoaște corpurile vii, nevii, artificiale, naturale, terestre și cerești. Aplică regulile pentru menținerea sănătății. Întâmpină dificultăți în demonstrarea unor experimente în baza unui algoritm.
Educația muzicală
Recunoaște instrumentele muzicale. Intonează după auz lucrări muzicale. Interpretează corect, dar fără expresie. Își exprimă cu dificultate impresiile despre o lucrare muzicală.
           Educația plastică
Cunoaște și aplică  diverse tehnici le lucru. Într-un mod inedit își exprimă emoțiile prin culoare. Întâmpină dificultăți în amplasarea obiectelor pe foaie.
            Educația tehnologică
Manifestă interes și creativitate pentru arta culinară. Aplică regulile de securitate și igienă în timpul lucrului. Preferă să lucreze în pereche.
             Educația fizică
Este activ. Își poate coordona mișcările corpului, însă întâmpină dificultăți la aruncarea mingii în țintă. Îi place să joace fotbal. În jocurile de grup nu poate să-și gestioneze emoțiile când pierde. 
            
             Aprecieri și mențiuni
Frecventează  cercul de dans. A participat la trei prezentări la nivel de școală. A obținut o mențiune la expoziția de carte elaborată.
 
            Sugestii și recomandări
   Trebuie să citească mai mult pentru îmbogățirea vocabularului activ.
 
Conform procesului verbal nr. __  din data de ______ al Consiliului profesoral
este promovat în clasa  a III-a.
 
Diriginte:  ____________ N.P.                             Specialiști: _____ N.P.
 
                                                                           
Data  întocmirii ____________                Data eliberării__________________
 
 
Reflecțiile familiei
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Notă
 
În Raportul elevului  din clasa IV-a nu se fa indica reflecția familiei. Prezentul Raport  este un punct de orientare pentru părinți și cadrele didactice, el poate fi completat și cu alte aspecte semnificative și relevante despre elev. 
 
În acest fel, responsabilitatea privind dezvoltarea copilului revine în egală măsură cadrelor didactice și familiei.
 
                                                     Consiliului metodic al Programului Pas cu Pas
                                                         Metodist-coordonator Valentina Lungu
 

© 2013 All rights are reserved Developed by WebConsulting